Fire News

Fire in São Pedro da Cova, Portugal

 • Place: São Pedro da Cova
 • Simple Place: Sao Pedro da Cova
 • Country: Portugal
 • Size: NA
 • Size Class: NA
 • Last update by EFFIS: Jan. 11, 2019, 9:38 a.m.
 • Update: 11/01/2019
 • Start Date: 10/01/2019
 • End Date: 11/01/2019
 • To publish: True
 • Notes: