Fire News

Fire in Sicignano degli Alburni, Italy

 • Place: Sicignano degli Alburni
 • Simple Place: Sicignano degli Alburni
 • Country: Italy
 • Size: 5.0 (ha)
 • Size Class: Small
 • Last update by EFFIS: Aug. 11, 2017, 10:09 a.m.
 • Update: 11/08/2017
 • Start Date: 10/08/2017
 • End Date: 10/08/2017
 • Critical: False
 • Notes: