Fire News

Fire in Děčín, Czech Republic

 • Place: Děčín
 • Simple Place: Decin
 • Country: Czech Republic
 • Size: 25.0 (ha)
 • Size Class: Medium
 • Last update by EFFIS: Oct. 12, 2018, 9:36 a.m.
 • Update: 12/10/2018
 • Start Date: 11/10/2018
 • End Date: 12/10/2018
 • To publish: True
 • Notes: