Fire News

Fire in Samanda─č, Hatay, Turkey

 • Place: Samanda─č, Hatay
 • Simple Place: Samandag, Hatay
 • Country: Turkey
 • Size: 15.0 (ha)
 • Size Class: Medium
 • Last update by EFFIS: June 11, 2018, 10:02 a.m.
 • Update: 11/06/2018
 • Start Date: 08/06/2018
 • End Date: 08/06/2018
 • To publish: True
 • Notes: